کارسینوژن ها: عواملی با پتانسیل ایجاد سرطان

☠️ آشنایی با واژه کارسینوژن:

☠️ کارسینوژن چیست؟

هرگونه ترکیبی که منجر به سرطان شده یا به گسترش سرطان کمک کند. مثال دود تنباکو. سرطان با تغییر در ماده ژنتیک سلول، ایجاد می شود. برخی از این تغییرات را ممکن است از پدر و مادرمان به ارث برده باشیم. سایر موارد ممکن است با عوامل بیرونی ( فاکتورهای محیطی) ایجاد شوند.

کارسینوژن

♻️ فاکتورهای محیطی مانند:

فاکتورهای زندگی (تغذیه، استفاده از سیگار و تنباکو، فعالیت بدنی و….)
در معرض قرار گیری های طبیعی (نور ماوراء بنفش، گاز رادون، عوامل عفونی و…)
درمان های پزشکی ( برخی از انواع پرتو درمانی و نیز برخی از داروهایی از جمله داروهای هورمونی، داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی و….
آلودگی هوا

🎗 مواد و در معرض قرارگیری هایی که می توانند منجر به سرطان شوند، کارسینوژن نامیده می شوند.

⚠️ عوامل کارسینوژن در هر موردی و هر زمانی سبب سرطان نمی شوند و درجات متفاوتی از قوه سرطان زایی را دارا باشند.

✅ برای برخی افراد، خطر گسترش سرطان به فاکتورهای زیادی شامل نحوه در معرض قرارگیری با کارسینوژن، طول مدت، شدت در معرض قرارگیری و آرایش ژنتیکی فرد بستگی دارد.

☠️ هریک از ما با عوامل کارسینوژن مختلفی رو به رو هستیم. این عوامل را بشناسید و در مواجه با آن احتیاط نمائید.

کارسینوژن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *